Mena: EUR

 1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ Internetovej stránky:

Obchodné meno: YNI reality s. r. o.

Sídlo: Osiková 9, Žilina 010 07

IČO: 54 606 390

DIČ: 2121732371

IČ DPH: SK2121732371

(ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontakt:

e-mail:

tel.: +421/ 902 285 751

 

 1. Aké osobné údaje spracúvame?

Aby sme vám mohli zaslať cenovú ponuku, prípadne ďalšie cenné informácie o našich službách, a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: Meno, priezvisko, titul, obchodné meno, sídlo/adresa, telefónne číslo, email, IČO, DIČ/IČ DPH.

Marketing

Aby sme vám mohli zasielať informácie o službách a novinkách a obracať sa na vás s prieskumom trhu, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:

– e-mail, telefónne číslo.

 

 1. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom poskytnutia informácii o službách, vzájomného kontaktovania, zaslania cenových ponúk a poskytnutia informácii o možnej obchodnej spolupráci. Vaše údaje spracúvame teda na základe zákona, oprávneného záujmu a Vášho dobrovoľného súhlasu.

 

 1. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať zaslaním oznámenia na email: .

 

 1. Komu vaše údaje poskytujeme?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Za účelom poskytovania našich služieb poskytujeme osobné údaje:

 • Externému účtovníkovi
 • Administrátorovi na zasielanie elektronickej pošty
 • Zmluvným realitným maklérom

 

 1. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
 • Účtovné doklady sa zo zákona uchovávajú po dobu 10 rokov,
 • Zaslané cenové ponuky sa uchovávajú po dobu jej vybavenia, najviac po dobu 1 roka,
 • Dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov,
 • Vašu e-mailovú adresu uchovávame pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým ste nám dali súhlas na spracovanie, najviac po dobu 5 rokov,
 • Váš životopis uchovávame pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým ste nám dali súhlas na spracovanie, najviac po dobu 1 roka.

 

 1. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme, pričom nevyužívame prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania alebo profilovania. Listinná forma spracúvania Vašich osobných údajov sa vykonáva len z dôvodu vedenia účtovníctva.

 

 1. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Technické prostriedky na spracúvanie osobných údajov sú náležite zabezpečené heslami, ktoré poznajú len oprávnené osoby. Tieto technické prostriedky sú uložené v našich priestoroch, pričom sa nevynášajú ani neprenášajú. Prístup k nim majú len poverené osoby, ktoré sú riadne poučené, ovládajú našu interné predpisy a smernice upravujúce nakladanie s osobnými údajmi.

 

 1. Sociálne médiá

Naša Internetová stránka môže obsahovať funkcie sociálnych médií ako napr. tlačidlo „Like“ alebo tlačidlo „Share on Facebook“. Prevádzkovateľ môže dostávať komentáre alebo odkazy, ktoré používateľ zdieľal na webových stránkach Prevádzkovateľa na Facebooku. Prevádzkovateľ môže okrem toho získavať údaje uvedené vo verejnom profile používateľa na Facebooku a všetky informácie, ktoré používateľ siete Facebook zdieľa pomocou služieb Prevádzkovateľa.

 

 1. Aké máte práva podľa GDPR?

a) Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

 

b) Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

 

c) Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

– už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;

– odvoláte svoj súhlas;

– namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;

– spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;

– osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;

 

d) Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

– nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;

– spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;

-vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;

– namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

 

e) Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme, ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

 

f) Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch: na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, z dôvodu nášho oprávneného záujmu, môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody. Ako môžete tieto práva vykonávať? S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť: emailom na adresu: tel.: +421/ 902 285 751.

 

 1. IP Adresa a Cookies

Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti. IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby. IP adresa sa stáva osobným údajom ak:

 

 • IP adresa je osobným údajom, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, email…),
 • statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje,
 • dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, mail a pod.).

 

Súbory cookies využívame na:

 • správnu funkčnosť Internetovej stránky
 • Google Analytics
 • sledovaniu návštevnosti, pohybu po stránkach a využitých funkciách

 

 1. Vybavenie žiadostí

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte. Pri vybavovaní vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie vašej totožnosti. Každá Vaša žiadosť o výkon práva dotknutej osoby bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatné.